Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Szkolenia.
 2. Korzystanie ze Szkolenia możliwe jest pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Uczestnika.
 3. Regulamin w poniższej wersji obowiązuje od dnia 15 grudnia 2016r.
 4. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 5. Organizator – LogicalTrust Borys Łącki, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/9, 50-457 Wrocław, NIP: 899-237-42-67, REGON: 021227658
 6. Firma – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego, która zawarła Umowę z Organizatorem na skorzystanie ze Szkolenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
 7. Osoba fizyczna – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem na skorzystanie ze Szkolenia i jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa;
 8. Nabywca – podmiot, dla którego wystawiany jest dokument sprzedaży Szkolenia;
 9. Uczestnik – osoba fizyczna wskazana w Formularzu Zgłoszenia jako osoba biorąca udział w Szkoleniu;
 10. Formularz Zgłoszenia – formularz zamieszczony przez Organizatora na stronie internetowej www.ZaufanaTrzeciaStrona.pl/szkolenia w celu zgłoszenia Uczestnika w Szkoleniu;
 11. Szkolenie – szkolenie o tematyce, w terminach oraz miejscu określonym przez Organizatora;
 12. Cena – cena za szkolenie, która obejmuje zorganizowanie oraz przeprowadzenie Szkolenia, w tym materiały dodatkowe. Cena Szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania;
 13. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca;
 14. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania ze Szkolenia, określający prawa i obowiązki Organizatora, Uczestnika lub/i Nabywcy;
 15. Rejestracja – czynność dokonywana w celu zapisu Uczestnika na Szkolenie. Rejestracja oznacza zaproszenie do zawarcia Umowy, które wysyłane jest do Organizatora;
 16. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca, np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki), działania lub zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek);
 17. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
 18. administrator danych – podmiot w rozumieniu przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późn. zm.) decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
 19. Umowa – umowa o przeprowadzenie Szkolenia zawarta pomiędzy Nabywcą a Organizatorem, na zasadach określonych w Regulaminie;
 20. newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłana przez Organizatora do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji o szkoleniach Organizatora;

§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego przeprowadzenia procesu Rejestracji wymagane jest korzystanie z urządzania podłączonego do sieci Internet. W razie problemów prosimy o kontakt na biuro [małpa] zaufanatrzeciastrona.pl lub na nr +48 517 199 507.

§ 3
WARUNKI SZKOLENIA

 1. Wypełnienie Formularza Zgłoszenia jest niezbędne do wzięcia udziału w Szkoleniu. Wypełnienie, podpisanie i przesłanie Formularza Zgłoszenia uważa się za dokonanie Rejestracji i zawarcie Umowy.
 2. W ramach Umowy, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania oraz przeprowadzenia Szkolenia na warunkach określonych w Regulaminie oraz Formularzu Zgłoszenia.
 3. Szkolenie jest płatne zgodnie z Ceną przedstawioną na witrynie www.ZaufanaTrzeciaStrona.pl/szkolenia
 4. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika oraz dane Nabywcy. Szkolenie może zostać zakupione przez osobę fizyczną (konsumenta) albo przez Firmę.
 5. Nabywca zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Szkolenia w wysokości oraz terminie wskazanym na fakturze VAT, wystawionej do siedmiu dni po zakończeniu szkolenia.
 6. Jeżeli Formularz Zgłoszeniowy wypełnia Uczestnik, który nie jest jednocześnie Nabywcą Szkolenia to Organizator przyjmuje, że Uczestnik podaje dane Nabywcy za jego zgodą.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane jest najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia (za datę wiążącą uznaje się datę otrzymania Formularza Zgłoszenia przez Organizatora). Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu po upływie tego terminu, jednak wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu z Organizatorem oraz wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego. Nabywca ma możliwość zmiany Uczestnika, do chwili rozpoczęcia Szkolenia.
 8. Organizator ma prawo odwołać Szkolenie.
 9. Maksymalna liczba Uczestników Szkolenia podana jest w Formularzu Zgłoszenia. Organizator zastrzega, że decydujące znaczenie ma kolejność nadesłania wypełnionych i podpisanych Formularzy Zgłoszeniowych.
 10. Rezygnację przez Nabywcę z udziału Uczestnika w Szkoleniu należy zgłosić do Organizatora z użyciem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwa w terminie do 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia bez ponoszenia opłaty.
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia Szkolenia, ale nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Nabywca zobowiązany jest do pokrycia 20% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia Szkolenia, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty Ceny Szkolenia.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Osoba wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy oświadcza, że posługuje się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Szkoleniu w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania jego przeprowadzenia oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników lub osób trzecich.
 3. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonego Szkolenia, w tym jego organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Szkoleń oraz ich efektywności bez podawania danych osobowych.
 5. Organizator może zamieszczać informację o tym dla jakich Nabywców były prowadzone Szkolenia.
 6. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Szkolenia.
 7. Organizator może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 5
PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane są w złotych polskich. Cena Szkolenia obejmuje: koszty organizacyjne Szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszty posiłków.
 2. Cena nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz transportu.
 3. Pełną kwotę Ceny Szkolenia Nabywca zobowiązany jest wpłacić w terminie wskazanym na fakturze VAT, wystawionej do siedmiu dni po zakończeniu szkolenia.
 4. W przypadku chęci zgłoszenia co najmniej (2) osób na Szkolenie otwarte lub chęci zamówienia zamkniętego szkolenia, obowiązywać będą indywidualne ustalenia cenowe.

§ 6
OCHRONA DANYCH

 1. Organizator jest administratorem danych podanych w Formularzu Zgłoszenia i zapewnia prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawienia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku jej wyrażenia na otrzymywanie newslettera), żądania usunięcia danych osobowych oraz do realizacji innych obowiązków nałożonych na administratora danych i wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy i są archiwizowane po przeprowadzeniu Szkolenia na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby wysłania newslettera i usuwane po cofnięciu zgody.
 3. Organizator zastrzega, że przestrzega zasad prywatności i korzysta z plików cookies na etapie wypełniania Formularza Zgłoszenia zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

§ 7
REKLAMACJE

 1. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody. Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, tytuł Szkolenia oraz datę) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt e-mail: biuro (małpa) zaufanatrzeciastrona.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. W relacjach z przedsiębiorcami wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady.

§ 8
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Tytuł Szkolenia, Program Szkolenia, w tym rozmieszczenie, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Szkolenia jak i prezentacje i wykonywanie Szkolenia przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały oraz sposób wykonywania Szkolenia nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów szkoleniowych lub/i nagrywanie Szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Szkolenia.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika;
 3. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
 4. brak możliwości dojazdu Uczestnika na Szkolenie;
 5. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Uczestnika, z którego korzysta, a które uniemożliwia lub/i utrudnia mu udział w Szkoleniu;
 6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
 7. poniesione szkody jak i utracone korzyści Uczestnika, Nabywcy lub osób trzecich, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator.
 8. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Szkoleniu.
 9. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte na Szkoleniu.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed wysłaniem oświadczenia woli o zawarciu Umowy oraz dodatkowo przesyła jego postanowienia e-mailem.
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Osoby, które zapisały się już na szkolenie, obowiązuje regulamin w brzmieniu z dnia zgłoszenia udziału.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w relacji z konsumentami odpowiednie przepisy prawa konsumenta.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Firmą będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.

Cookies

 1. Korzystamy z cookies Google Analytics. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania ze strony, z której dokonywana jest Rejestracja, a które przechowywane są po stronie Twojej przeglądarki.
 2. Google Analytics to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność witryny i dostosować ją lepiej do Twoich oczekiwań i potrzeb (np. rozdzielczość ekranu). Narzędzie to gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania Ciebie jako konkretnej osoby fizycznej. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie to korzysta z własnych cookies. Służą one do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, źródle wejścia, rozdzielczości ekranu Twojego urządzenia, przeglądarki, sposobu przeglądania naszej strony etc.
 3. Możesz poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Możesz zdecydować o tym poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wystarczy wyłączyć obsługę cookies.

Powiadomienia 

 1. Na podany w Formularzu Zgłoszenia adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji, a także na kilka dni przed Szkoleniem e-mail przypominający o dacie, programie i zawierający inne przydatne informacje. Po przeprowadzeniu Szkolenia może zostać wysłany e-mail z prośbą o podanie oceny Szkolenia albo wyrażenia opinii.
 2. Osoby, które zapisały się na newsletter będą otrzymywać nie częściej niż raz w tygodniu informację o organizowanych Szkoleniach.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 15 grudnia 2016r. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.