Polityka prywatności

Szanujemy i cenimy sobie prywatność każdej osoby (zwanej dalej: „Użytkownikiem”),  która korzysta z naszego serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem” lub „Stroną”), a dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w sposób tutaj opisany, zgodnie z naszymi obowiązkami i prawami Użytkownika wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Administratorem Serwisu jest Adam Haertlé prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIKTORIA Adam Haertlé (dalej jako: Administrator), wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEiDG, adres: 00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa, nr 31, lok. 219, NIP: 6351521756; REGON: 363593875.

1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić niektóre dane osobowe Użytkowników naszej Strony internetowej, w tym w szczególności:

 1. Dane osobowe, które przekazuje Użytkownik Strony internetowej podczas korzystania z przestrzeni kontaktowej naszej Strony (zakładka KONTAKT), w tym: adres e-mail, dane zawarte w treści wiadomości.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika w celu wysyłki drogą mailową zamówionych treści: adres e-mail, imię.
 3. Dane osobowe niezbędne do rejestracji konta na https://wideo.zaufanatrzeciastrona.pl: imię, nazwisko, adres e-mail.
 4. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury za zakup wykładów i szkoleń wideo: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu.
 5. Dane, które zbieramy automatycznie w celach statystycznych za pomocą plików cookies. Statystyczne pliki cookie nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej.

2. W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?

Zgodnie z RODO wykorzystywanie danych osobowych musi zawsze mieć podstawę prawną.  Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. W celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. W prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest:
  • Przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń Użytkowników przesyłanych poprzez formularz kontaktowy;
  • Realizacja usługi wysyłki treści zamówionych przez Użytkownika;
  • Zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa Serwisu oraz jego Użytkowników;
  • Zarządzanie Stroną i jej ulepszanie w celu optymalnego przeglądania przez Użytkownika;
  • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Jakie Prawa przysługują Użytkownikom Serwisu?

Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji o nich, aktualizowania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu (z uzasadnionych powodów) wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, w zakresie ograniczonym zgodnie z przepisami prawa, w tym art. 12-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt:

Poczta elektroniczna: [email protected]

Poczta tradycyjna:

PIKTORIA Adam Haertlé

00-159 Warszawa,

ul. gen. Władysława Andersa, nr 31, lok. 219

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone.

W szczególności:

 1. Dane przekazane podczas korzystania z przestrzeni kontaktowej naszej Strony (zakładka KONTAKT) są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 2. Dane przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z konta na https://wideo.zaufanatrzeciastrona.pl/ będą przetwarzane do czasu usunięcia konta, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 3. Dane przekazane w celu realizacji usługi wysyłki zamówionych przez Użytkownika treści są przechowywane przez okres realizacji usługi lub do momentu rezygnacji Użytkownika z Usługi.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń są przechowywane przez okres przedawnienia dla poszczególnych roszczeń.
 5. Dane, zbierane automatycznie w celach statystycznych podczas korzystania z Serwisu, są przechowywane przez okres ważności poszczególnych plików cookies.

5. W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przechowywania gromadzonych danych osobowych i zachowania ich poufności oraz w celu ich ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem lub dostępem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą lub uszkodzeniem, biorąc pod uwagę stan wiedzy technologicznej i koszty wdrożenia.

6. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe będą dostępne wyłącznie dla ograniczonej listy odbiorców na zasadzie ograniczonego dostępu lub gdy jest to wymagane przez prawo, w tym między innymi:

Dostawcy i usługodawcy działający jako podwykonawcy Administratora, wszczególności podmioty odpowiedzialne za zarządzanie Stroną, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników w niezbędnym zakresie.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniający odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym, między innymi, poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innych środków zgodnie z Rozdziałem V RODO.

8. Automatyczne podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

9. Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu.

Poddomena Serwisu (https://wideo.zaufanatrzeciastrona.pl/) korzysta z niezbędnych plików cookies koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Strony.