11.12.2018 | 07:30

avatar

Marcin Fronczak

Jak bezpiecznie przenieść się do chmury – Security as a Service (SecaaS)

Wielu dostawców rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa oferuje je w modelu Security as a Service (SecaaS). Usługi te wykorzystują potencjał chmury (m.in. ekonomię skali, elastyczność i skalowalność, szeroki dostęp), ale dziedziczą związane z nią zagrożenia.

Żeby lepiej zrozumieć, czy samo korzystanie z usług w chmurze, które mają zapewnić nam ochronę, jest bezpieczne, należy poznać związane z nimi ryzyka. Kilka z nich przedstawię w dzisiejszym artykule w oparciu o materiały opracowane przez Cloud Security Alliance.

Cykl artykułów

Artykuł jest częścią zaplanowanego na cały rok cyklu artykułów oraz webinarów sponsorowanych przez firmę Aruba Cloud – dostawcę usług chmurowych z centrum przetwarzania w Polsce. Powoli zbliżamy się do końca, a do tej pory udało nam się omówić już sporo tematów:

Ważnym elementem naszego cyklu są także webinary, podczas których można nie tylko posłuchać o chmurze, ale także zadać swoje pytania i otrzymać na nie odpowiedzi. Najbliższe, będące podsumowaniem całego cyklu, już 12 grudnia o godzinie 20:00 oraz 13 grudnia o godzinie 12:00. Temat: Bezpieczna migracja do chmury. Kupujemy zatem bank za złotówkę i migrujemy go do chmury. Niemożliwe? Sprawdźmy.

Kategorie SecaaS

W celu uspójnienia pojęć przytoczę kilka powszechnie znanych definicji kategorii usług.

 • Bezpieczeństwo sieci (Network Security) – obejmuje usługi związane z przyznawaniem dostępu sieciowego, dystrybucją, monitorowaniem i ochroną usług sieciowych.
 • Skanowanie podatności (Vulnerability Scanning) – polega na skanowaniu systemów w poszukiwaniu luk.
 • Bezpieczeństwo aplikacji webowych (Web Security) – oferuje ochronę publicznie dostępnych usług w czasie rzeczywistym, przekierowując ruch sieciowy przez pośredniczącą usługę chmurową.
 • Bezpieczeństwo poczty (Email Security) – dostarcza ochronę poczty przed phishingiem, złośliwymi załącznikami itp.
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem (Identity and Access Management, IAM) – umożliwia zarządzanie tożsamością i kontrolę dostępu.
 • Szyfrowanie (Encryption) – proces przekształcenia danych w postać nieczytelną.
 • Intrusion Management – proces wykrywania anomalii w celu zidentyfikowania lub zapobiegania incydentom lub próbom ataków.
 • Data Loss Prevention (DLP) – monitorowanie, ochrona i weryfikowanie wrażliwych danych w spoczynku, przesyle i w użyciu.
 • Security Information and Event Management (SIEM) – gromadzi, koreluje i analizuje informacje z różnych systemów w celu wykrywania i zapobiegania incydentom.

Kategorii usług dotyczących bezpieczeństwa jest więcej, ale na potrzeby artykułu omówię kilka przykładów oraz dobrych praktyk w odniesieniu do specyfiki chmury.

Zagrożenia wspólne

Większość wymienionych usług jest świadczona w modelu Software as a Service i współdzieli te same ryzyka.

Utrata widoczności i kontroli – brak wiedzy dostawcy na temat środowiska odbiorcy może skutkować innym poziomem szczegółowości w przypadku monitorowania i gromadzenia informacji. Dostawca dostarcza nam usługę, więc im wyżej stosu SPI się ona znajduje, tym mniejszy mamy nad nią nadzór i wpływ na jej zabezpieczenie.

Zapewnienie zgodności i różnice w regulacjach (jurysdykcja) – przy globalnym świadczeniu usług należy wziąć pod uwagę różne regulacje prawne, które musimy spełnić przy prowadzeniu działalności oraz jurysdykcję, pod jaką podlega dostawca przypadku, gdy świadczy usługi w wielu lokalizacjach, np. monitorowanie użytkowników w UE jest bardziej restrykcyjne niż w USA, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych itp. Dane z systemów bezpieczeństwa często są bardzo istotne w śledztwie. W zależności od tego, w jakiej jurysdykcji są zlokalizowane dane, mogą one być zabezpieczone (skonfiskowane) na czas prowadzenia dochodzenia lub sporu.

Wyciek danych wrażliwych – to zagrożenie jest wpisane w specyfikę chmury. Ekonomia skali powoduje, że dane przechowywane, analizowane i monitorowane przez usługi dostawcy mogą znajdować się we współdzielonych środowiskach. Istotne jest zabezpieczenie danych również podczas przesyłania do/z usług dostawcy. Pomocne mogą okazać się mechanizmy kryptograficzne i  zrozumienie, jakie rozwiązania najbardziej nam pasują, kiedy następuje szyfrowanie, gdzie znajdują się klucze i kto nimi zarządza.

Lock-in – właściwa konfiguracja i dostrajanie systemów bezpieczeństwa do specyfiki naszego środowiska jest procesem czasochłonnym. Aby uzyskać pełny obraz poziomu bezpieczeństwa, w organizacji są one ze sobą zintegrowane. W przypadku wycofania się dostawcy lub usługi z rynku, warto zadbać o kwestie interoperacyjności i przenaszalności tej usługi wraz z danymi.

Service Level Agreement – w modelu chmury publicznej, przy środowiskach współdzielonych, dostawcy mogą nie być elastyczni i niechętnie negocjować warunki umowy. W przypadku usług bezpieczeństwa współpraca z dostawcą jest kluczowa do osiągnięcia zamierzonych celów, np. w procesie zarządzania incydentami.

Zagrożenia specyficzne dla kategorii SecaaS

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

Relacja pomiędzy aplikacjami biznesowymi a IAM SecaaS może być rozpatrywana na dwa sposoby:

 1. IAM jako usługa w chmurze,
 2. IAM do usług chmurowych.

Oba rozwiązania mogą się uzupełniać, integrować z systemami on-premise i być oferowane w różnych modelach architektury.

 • Jako szereg funkcjonalności znanych z tradycyjnych systemów IAM, podzielonych na logiczne warstwy:
  • polityki i zarządzanie dostępem – mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji,
  • zarządzanie użytkownikami – tworzenie kont, udzielanie i odbieranie dostępu, reset hasła, administracja użytkownikami,
  • zarządzanie tożsamością – synchronizacja źródła tożsamości i danych użytkowników, polityka haseł,
  • zarządzanie zgodnością – polityki zgodności, audyt i monitoring,
  • zarządzanie danymi – repozytoria danych.

IAM jako usługa w chmurze – dostęp do zasobów wewnątrz organizacji
(Cloud Security Alliance)

 • IAM SecaaS może też być oferowany jako niezależne usługi, które mogą się uzupełniać.

Niezależne usługi IAM – Cloud Security Alliance

 • Jako zestaw skonsolidowanych i zintegrowanych usług w postaci pojedynczego systemu IAM.

Skonsolidowany IAM SecaaS – Cloud Security Alliance

Dobre praktyki dla IAM SecaaS:

 • Wszystkie dobre praktyki odnoszące się do tradycyjnego IAM (np. zasada need to know, silne hasła itd.).
 • W przypadku gdy IAM SecaaS będzie wykorzystywany także do zarządzania dostępem do usług chmurowych, trzeba uwzględnić ich rozproszoną specyfikę w procesie tworzenia, modyfikacji, blokowania i usuwania kont.
 • Rozdział pomiędzy dostępem i interfejsem administracyjnym (dostawca) i użytkownika końcowego (odbiorcy).
 • Nadzór i monitoring kont uprzywilejowanych. Uwzględnienie również kont wykorzystywanych przez dostawcę.
 • Używanie wieloskładnikowego uwierzytelnienia (MFA).
 • Odpowiednie zapisy umowne SLA, w szczególności dotyczące poufności i retencji danych. zapewniające zgodność z przepisami prawnymi.
 • Zapewnienie interoperacyjności i przenaszalności aplikacji oraz danych.
 • Wykorzystanie modelu Federated Identity dla organizacji działających w rozproszonych środowiskach i współpracujących z wieloma podmiotami (partnerzy, klienci, dostawcy itd.):
  • Outbound SSO – dla użytkowników, aby uzyskać dostęp do usług SaaS I BPO (business process outsourcing) lub dla połączeń z systemami partnerów.
  • Inbound SSO – dla dostawców usług do dostępu do zasobów organizacji.
  • Wewnętrzne SSO – dostęp dla jednostek organizacyjnych działających w ramach grupy wspólnych interesów (grupa kapitałowa, oddziały, sieć sprzedaży itp.)

Dostawca tożsamości (IdP) na przykładzie SAML – Cloud Secuirty Alliance

DLP (Data Loss Prevention, Data Leakage Protection)

Dwoma głównymi celami DLP jest ochrona i zapobieganie wyciekowi danych podczas całego ich cyklu życia, przesyłania i tzw. spoczynku. Cel ten jest realizowany za pomocą wielu funkcji i różnych akcji.

 • Wyszukiwanie plików zawierających dane podlegające ochronie na dyskach komputerów oraz udostępnionych zasobach.
 • Umożliwienie transferu danych przy jednoczesnym rejestrowaniu i zbieraniu dowodów ze zdarzeń świadczących o naruszeniu polityki bezpieczeństwa.
 • Blokowanie nieuprawnionego transferu danych.
 • Powiadamianie administratorów i użytkowników o incydentach naruszenia bezpieczeństwa.
 • Zatrzymywanie danych w oczekiwaniu na autoryzację przed wysłaniem.

Dobre praktyki dla DLP SecaaS

 • Ochrona danych podczas przesyłania ich do/z usługi oraz przechowywania w DLP z wykorzystaniem adekwatnych metod szyfrowania. Dane wychodzące z silnika DLP po analizie również muszą być zabezpieczone metodami akceptowanymi przez odbiorców informacji.
 • Wdrożenie mechanizmów uwierzytelnienia i kontroli dostępu (patrz IAM SecaaS).
 • Uwzględnienie odpowiednich zapisów umownych regulujących kwestie jurysdykcji i mechanizmów ochrony danych w przypadku prowadzenia działań śledczych. Szczególne znaczenie ma to w przypadku środowisk współdzielonych.
 • Weryfikacja możliwości integracji z wewnętrznymi politykami organizacji i ustalenie priorytetów dla stosowanych polityk.

SIEM (Security Information and Event management)

Systemy SIEM są zaprojektowane, by gromadzić logi i przepływy sieciowe z wielu systemów (operacyjnych, aplikacji, bezpieczeństwa itd.) w celu ich analizy, koleracji, monitorowania i alarmowania o incydentach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. SIEM SecaaS może być zaimplementowany na kilka sposobów. Ja podam przykłady dwóch najczęściej wykorzystywanych.

 1. Zewnętrzny SIEM do analizowania wewnętrznych i chmurowych zasobów organizacji.

Źródło: Cloud Security Alliance

 1. Hybrydowy SIEM – wewnętrzny SIEM monitorujący wewnętrzne zasoby organizacji i chmurę prywatną zintegrowany z zewnętrznym SIEM monitorującym zewnętrzne i chmurowe zasoby organizacji.

 

Źródło: Cloud Security Alliance

W SIEM SecaaS najważniejszym aspektem jest współpraca i podział obowiązków pomiędzy personel dostawcy i odbiorcy. Poniższe pytania będą podobne jak w przypadku korzystania z usługi zewnętrznego SOC-a (Security Operations Center) lub CERT-u (Computer Emergency Response Team).

 • Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie i obsługę alarmów lokalnie i po stronie dostawcy?
 • Czy dostawca jest odpowiedzialny tylko za monitorowanie i obsługę alarmów, czy ma inne obowiązki związane z postępowaniem ze zdarzeniami lub incydentami?
 • Jeśli dostawca jest zaangażowany także w postępowanie ze zdarzeniami, to jaki powinien uzyskać dostęp do zarządzanych przez organizację systemów?
 • Kto jest odpowiedzialny za definiowanie i implementację reguł?

Kolejnym istotnym aspektem jest integracja różnych źródeł oraz zapewnienie odpowiedniej przepustowości do przesłania tak dużej ilości logów z różnych lokalizacji, w szczególności gdy wykorzystujemy SIEM również do monitorowania usług chmurowych rozproszonych geograficznie. W takim przypadku konieczna będzie także współpraca dostawców tych usług.

Dobre praktyki dla SIEM Secaas

 • Zdefiniowany, szczegółowy i jasno opisany podział obowiązków i sposób komunikacji pomiędzy dostawcą i odbiorcą w procesie obsługi alarmów i incydentów oraz definiowania i implementacji reguł i polityk.
 • Alternatywny ruch do SIEM na wypadek ataku i braku możliwości wykorzystania podstawowego łącza.
 • Synchronizacja czasu i uwzględnienie opóźnień wynikających z przesyłania danych do/z usługi, w szczególności przy wykorzystaniu mechanizmów kryptograficznych.
 • Zapewnienie interoperacyjności i przenaszalności danych pomiędzy systemami i usługami chmurowymi zarządzanymi przez organizację a usługą SIEM.

Podsumowanie

Poniżej zamieszczam listę rekomendacji, które musimy uwzględnić jako niezbędne minimum przy korzystaniu z usług w modelu SecaaS:

 • Zrozumienie i zdefiniowanie podziału obowiązków i sposobów komunikacji pomiędzy personelem dostawcy i odbiorcy usługi.
 • W przypadku gdy usługa jest realizowana w rozproszonym geograficznie i współdzielonym środowisku, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami. Uwzględnienie różnej jurysdykcji i wynikających z tego konsekwencji, np. zabezpieczenie danych w przypadku prowadzonego dochodzenia.
 • Informacje z systemów bezpieczeństwa są bardzo istotne w przypadku zewnętrznego lub wewnętrznego śledztwa. Przepisy prawne lub wewnętrzne regulacje mogą nakładać obowiązek zachowania określonego okresu retencji danych. Należy upewnić się, że dane przetwarzane i gromadzone w usługach SecaaS będą mogły być wykorzystane przez nas lub udostępnione instytucjom zewnętrznym w akceptowany przez nie sposób.
 • Zapewnienie alternatywnych łączy do usługi w przypadku ataku lub braku możliwości skorzystania z podstawowego łącza.
 • Wdrożenie silnych metod uwierzytelnienia (np. MFA) i kontroli dostępu.
 • Rozdział pomiędzy dostępem i interfejsem administracyjnym (dostawca) i użytkownika końcowego (odbiorcy).
 • Nadzór i monitoring kont uprzywilejowanych. Uwzględnienie również kont wykorzystywanych przez dostawcę.
 • Ochrona danych w całym cyklu życia danych (od wytworzenia do zniszczenia) oraz w trakcie ich przesyłania i przechowywania. Należy stosować adekwatne mechanizmy segregacji w środowiskach współdzielonych oraz szyfrowania, kiedy dane są przesyłane do/z usługi dostawcy i kiedy są tam przechowywane. Należy uwzględnić opóźnienia wynikające z zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.
 • Zapewnienie interoperacyjności i przenaszalności aplikacji i danych. Dzięki temu będziemy mogli integrować ze sobą wewnętrzne systemy i różne usługi SecaaS oraz uniknąć uzależnienia się od dostawcy.

Usługi w modelu SecaaS są narażone na te same zagrożenia i wyzwania co wszystkie usługi chmurowe, ale korzystanie z nich niesie wiele korzyści:

 • OPEX, płatność za wykorzystanie, zwinność, redundancja, wysoka dostępność i odporność, możliwość zastosowania rozwiązań hybrydowych, koncentracja na core biznesie.
 • Doświadczenie i kompetencje – wdrożenie wielu rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa wymaga wysokiej wiedzy i poziomu kompetencji, wykwalifikowanego personelu i doświadczenia. Dostawcy, którzy już długo działają na rynku, nie borykają się w z problemami wieku niemowlęcego i wciąż rozwijają swoje usługi.
 • Wymiana informacji o zagrożeniach („threat intelligence”). Dostawcy obsługują klientów w wielu sektorach oraz lokalizacjach i mogą dzielić się tą wiedzą wewnętrznie i szybciej reagować.
 • Elastyczność we wdrożeniu w rozległych środowiskach dzięki szerokiemu dostępowi sieciowemu.

Przypominam także o możliwości zapisania się na webinary – najbliższe, będące podsumowaniem całego cyklu, już 12 grudnia o godzinie 20:00 oraz 13 grudnia o godzinie 12:00. Temat: Bezpieczna migracja do chmury.

Program:

 1. Podsumowanie zagadnień poruszanych w poprzednich artykułach
 2. Proces migracji krok po kroku z punktu widzenia bezpieczeństwa
 3. Podsumowanie
 4. Sesja pytań od uczestników

Możecie zapisywać się już teraz.

Dla zachowania pełnej przejrzystości: za opublikowanie tego artykułu pobieramy wynagrodzenie.

Powrót

Komentarze

 • avatar
  2018.12.12 14:15 wyga

  Witam,

  właśnie próbuje mnie pewna użytkowniczka FB naciągnąć na pracę dodatkową w internecie, zarobki nawet 2500. Praca bez umowy, dopiero gdy zarobię 1050 to muszę założyć działalność. To ponoć sprzedaż kosmetyków. Producentem jest firma amerykańska, jestem dystrybutorem więc nie potrzebuję umowy. To tak w skrócie, ciężko czegoś się dowiedzieć, bo mój profil wydaje się jej fejkowy.

  Ja się nabrać nie dam, ale kobieta trafiła na podatny grunt – grupa z kobietami słabo zarabiającymi. (mam nadzieję, że nie oczerniam swoimi podejrzeniami, że użytkowniczka FB próbuje oszukać – może to uczciwa kobieta)

  Pisząc tego posta dowiedziałem się właśnie że to firma Nu Skin. I teraz zastanawiam się czy wcisnąć enter i zapytać was, czy to piramida finansowa…. czy może troluję/spamują za co szczerze przepraszam….

  Ze względu na to, że nie mam doświadczenia i wiedzy, a mogę „uratować” z potrzeby pieniądza „naiwne” słabo zarabiające Panie z grupy FB decydują się na poproszenie was o poradę. Jest przed czym w grupie ostrzegać?

  Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.12.12 19:30 wk

   @wyga

   1. Odradzam Pani stanowczo podejmowanie jakiejkolwiek pracy bez umowy. Ustawianie się „poza prawem” to proszenie się o kłopoty. Nie ma czegoś takiego jak magiczny limit 1050 zł, poniżej którego nie podpisuje się umowy.
   2. Szczególnie ostrzegam przed wysyłaniem w odpowiedzi na takie ogłoszenia skanu dowodu osobistego, czy też „potwierdzaniem tożsamości” za pomocą smsa lub wpłaty 1 zł na wskazane konto.
   3. Należy zgłosić tego typu ogłoszenia do administratora / moderatora grupy.
   4. Jeśli są podstawy (np. nieautoryzowana sprzedaż, fałszywe informacje) można zgłosić takie posty także do załogi FB.

   Dygresja: Jak mówi przysłowie „nie ma darmowych obiadów” – jeśli coś wydaje się wyjątkową okazją, prawdopodobnie jest pułapką. Mając swoje lata spotykałem w życiu wiele osób próbujących „dorabiać” akwizycją suplementów diety, kosmetyków, ściereczek, itp. wynalazków. Nie poznałem natomiast ani jednej osoby, która rzeczywiście na tym by zarobiła. W tego typu „sieciach” generalnie chodzi o znalezienie frajera, który kupi coś za dużo wyższą cenę niż jest warte. Uczciwe osoby zostają z masą niepotrzebnych przedmiotów, a nieuczciwe – nabierają innych.
   W dążeniu do poprawienia swojego losu lepiej zainteresować się szkoleniami zawodowymi w kierunkach potrzebnych na rynku. To dłuższa droga, ale skuteczna.

   PS. Adekwatniejszym miejscem do zamieszczenia Pani posta byłby komentarz do któregoś z artykułów Agnieszki Wesołowskiej, np. tego: https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/god-save-the-queen-of-hollywood-oszustka-ktora-kradnie-tozsamosci/

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.12.24 00:52 Jack

  Nigdy nie używałem chmury ani się tym ie interesowałem. Moje pytanie do użytkowników: czy pliki które tam prześlę będą bezpieczne? Jakich usługodawców polecacie? Jakie są plusy chmury nad zgrywaniem ważnych danych na zewnętrzne nośniki. Dziękuje za odpowiedzi.

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

Jak bezpiecznie przenieść się do chmury – Security as a Service (SecaaS)

Komentarze